Om oss

Om föreningen

Historia

Föreningen Mjölkdroppen verkar idag genom att lämna ekonomiskt stöd till rådgivande, undersökande och stödjande verksamhet till förskolebarns bästa inom kommunerna Helsingborg, Höganäs, Bjuv, Ängelholm, Klippan, Åstorp, Båstad och Örkelljunga (förutvarande Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt) med successiv utvidgning att omfatta alla insatser som syftar till en god uppväxtmiljö och goda levnadsvillkor för alla barn inom detta geografiska område.

Föreningen främjar sitt ändamål främst genom att på olika sätt lämna ekonomiskt stöd till det organiserade barnhälsovårdsarbetet och den förebyggande barnavården samt initiera och lämna stöd till forskning, utvecklingsarbete och verksamhet som syftar till att förbättra barns hälsa och levnadsvillkor.

Varje år arrangeras i föreningens regi kvällsföreläsningar på olika teman som rör barn, dit alla som är intresserade är välkomna, såsom personal inom förskola, skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, med flera.

Föreningens medlemmar är till övervägande del personer som i sin yrkesverksamhet har/haft anknytning till barnhälsovården/barnsjukvården, t ex läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, barnsköterskor och psykologer. Medlemsantalet uppgår för närvarande till drygt 250 personer. Styrelsen, som enligt stadgarna, ska uppgå till som flest 9 personer,

väljs av årsmötet som hålls varje år kring månadsskiftet maj/juni. På årsmötet föredras också årsredovisningen och beslutas också om styrelsens ansvarsfrihet. Styrelsen sammanträder normalt två gånger om året, i april och november. I samband med dessa möten görs bl a en bedömning av inkomna bidragsansökningar. Styrelsen har under innevarande år följande sammansättning:

Pia Johansson Ordförande
Kerstin Bergmark Vice ordförande
Stefan Schultz Skattmästare
Charlotta Fredholm Elén Ledamot och föreningens läkare
Emma Frigyesi-Johansson Ledamot
Helena Langenheim Ledamot
Björn Jönsson Ledamot
Minea Horn Maurin Ledamot
Lisbeth Jönsson Ledamot
Annika Rosén Ledamot
Hans G Ohlwilén Revisor
Peter Eriksson Elmér Revisor
Ulrika Ingvarson Sekreterare

Styrelsen har tillsatt ett arbetsutskott för att bl a förbereda ansökningar om bidrag och stipendier. I utskottet ingår Pia Johansson, Kerstin Bergmark, Charlotta Fredholm Elén, Stefan Schultz och Ulrika Ingvarson.