Stadgar

Föreningen Mjölkdroppen Helsingborg

Stadgar

Antagna vid konstituerande sammanträde den 26 februari 1904 samt med tillägg och ändringar beslutade vid årsmöten:

8 maj 1914, 13 april 1920, 27 april 1927, 24 april 1930,
20 april 1932, 2 april 1938, 14 april 1942, 28 april 1964,
28 maj 1990, 2 juni 1998, 23 maj 2011

§ 1
Föreningen har till ändamål att i sjukdomsförebyggande syfte lämna stöd till rådgivande, undersökande och stödjande verksamhet till förskolebarns bästa inom kommunerna Helsingborg, Höganäs, Bjuv, Ängelholm, Klippan, Åstorp, Båstad och Örkelljunga (förutvarande Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt) med successiv utvidgning att omfatta alla insatser som syftar till en god uppväxtmiljö och goda levnadsvillkor för alla barn inom detta geografiska område.

§ 2
Föreningen främjar sitt ändamål främst genom att:

  1. På olika sätt lämna stöd till det organiserade barnhälsovårdsarbetet och den förebyggande barnavården.
  2. Initiera och lämna stöd till forskning, utvecklingsarbete och verksamhet som syftar till att förbättra barns hälsa och levnadsvillkor.

§ 3
Medlem i föreningen är den som årligen betalar den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.

§ 4
Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av högst nio (9) och lägst fem (5) personer, vilka utses på föreningens årsmöte. Minst en av styrelsens ledamöter ska vara läkare.

Efter varje årsmöte ska styrelsen inom sig utse följande:

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Föreningens läkare

Därjämte ska styrelsen antaga sekreterare och skattmästare. Styrelsen ska sammanträda på ordförandens kallelse när så erfordras.

§ 5
Styrelsen utser inom sig två personer att jämte föreningens läkare och skattmästaren och/eller sekreteraren bilda ett arbetande utskott. Utskottet äger besluta i ärenden av brådskande natur och har i övrigt att fullgöra uppgifter enligt styrelsens bestämmande.

Utskottet har skyldighet att dokumentera sina åtgärder och beslut samt att anmäla dessa vid närmast påföljande styrelsesammanträde.

§ 6
Skattmästaren är ansvarig för vård och förvaltning av föreningens medel. Det åligger skattmästaren att föra fullständiga räkenskaper över föreningens inkomster och utgifter.

Räkenskaperna ska vara avslutade och överlämnade till revisorerna före utgången av mars månad.

§ 7
Föreningen håller sitt årsmöte senast i juni månad då revisionsberättelse och redogörelse för verksamheten avges. Vid årsmötet väljs styrelse samt två revisorer och en revisorssuppleant för granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning.

§ 8
Alla beslut fattas genom öppen omröstning och med enkel majoritet. Minst halva antalet ledamöter måste vara närvarande för att styrelsen eller utskottet ska vara beslutsmässig.

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§ 9
Ändringar av dessa stadgar kan endast ske på föreningens årsmöte sedan förslag därom blivit inlämnat i styrelsen och tillstyrkt av minst halva antalet ledamöter.